מילות יחס – in, on, at

באנגלית ניתן למצוא מילות יחס רבות עם מעט מאוד הגיון לגבי בחירת מילת היחס הנכונה בביטוי או במשפט זה או אחר. בהתאם לכך, הדרך הטובה ביותר ללמוד את הנושא היא לפי שימושים שכיחים של מילות היחס. להלן טבלה המסכמת את השימושים הנפוצים לפי קטגוריות של זמן ומקום. אנו ממליצים לתרגל את הנושא ע"י מעבר ייסודי על הטבלה ולאחר מכן ע"י השלמת התרגילים המופיעים בהמשך לטבלה (מפתח התשובות מופיע בתחתית העמוד).

In
On
At
Time
In months and years:
in January
in 1975
During the day/night:

in the morning

in the afternoon
in the evening
in the nighttime
In a time period:

in a second
in a minute

in two hours

in a week/month
Miscellaneous:
in the meantime
in those days
in time
in time for…
On days of the week:
on Monday
on Tuesday
On specific dates:
on September 10th
on 4 April 2015
On holidays:
on the 4th of July
on Purim
on Independence Day
Miscellaneous:
on time
on vacation
on vacation
on maternity leave
At a specific time:
at five o’clock
at 6:15
at noon
at midnight
at sunrise / at sunset
During the day/night:
at night
Miscellaneous:
at the moment
at that time
at first
at last
Place
In countries and cities:
in India
in Madrid
In a specific room,
in a building or in an office:
in my office
in the conference center
in the hall
Miscellaneous:
in a book
On a specific street:
on Marshall Ave.
on Ha'Shalom Street
On the floors of a building:
on the second floor
on the fourth floor
Miscellaneous:
on a page
on-line
on a website
on the left
on the right
on the way
to go on a trip
At a specific address:
at 125 Maple Street
at Newcomb Rd. #13
At an event:
at a party
at a conference
at the movies
at a meeting
Miscellaneous:
at home
at work
at the office
at the station
at the door
at the top
at the bottom

Practice 1. Circle the correct answer

a. Could you please leave it (on / at / in) the hall?
b. He wanted to discuss it (on / at / in) 9 o'clock this morning.
c. They said it should be here (on / at / in) time.
d. Let's discuss it privately (on / at / in) my office.
e. They are located (on / at / in) number 64, Arlozorov.
f. It needs to be delivered to a company (on / at / in) Haifa.
g. We met (on / at / in) the summer of 1969 and have been friends since.
h. I saw him (on / at / in) the conference (on / at / in) Paris.

Practice 2. Put the correct preposition in the space

a. My office is ____ Yuval Street, ____ the 2nd floor.
b. I'd like to meet ____ 12.00 O’clock, ____ the restaurant.
c. They are located _____ the USA, , ____ Illinois, Chicago.
d. ____ first I wasn’t sure, but ____ those days you had no choice.
e. It’s ____ Thursday ____ half past two ____ the conference center.
f. Call me ____ the evening if you have to.
g. They’ll be here ____ a few minutes.
h. We started manufacturing ____ 1963 ____ our Munich plant.

Answer Key:

Practice 1: a.in/ b.at/ c.on/ d.in/ e.at/ f.in/ g.in/ h.at, in
Practice 2: a.on, on/ b.at, in or at/ c.in, in, in/ d.At, in/ e.on, at, in/ f.in/ g. in/ h.in, in or at

לפרטים נוספים אודות הכשרה בדקדוק יישומי לדיבור וכתיבה

לייעוץ מקצועי מלאו פרטים